Informacja od pani Anny Massalskiej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 grudnia 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr LXII/888/22 zatwierdzającą Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych Województwa Małopolskiego pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka”. Celem funduszu stypendialnego jest wspieranie utalentowanych małopolskich sportowców, ich rozwoju indywidualnego oraz wzrostu poziomu sportowego stypendystów, jak i zwiększenie szansy na odkrycie nowych talentów.
Jednocześnie zaznaczam, iż w/w uchwała wejdzie w życie dnia 17 stycznia 2023 roku, tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
W związku z tym, do dnia 16 stycznia br., nadal obowiązuje:
– wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego,
– wzór zaświadczenia potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy kandydata do stypendium,
– wzór oświadczenia dotyczące przetwarzania wizerunku,
które stanowią zał. do Regulaminu przyjętego uchwałą nr LVII/814/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Natomiast od dnia 17 stycznia br. włącznie i do dnia 31 stycznia br., będą obowiązywać już nowe wzory w/w dokumentów, będące załącznikami do nowego Regulaminu podjętego uchwałą SWM z dnia 28 grudnia 2022 r.

Stypendia mogą być przyznawane wyłącznie mieszkańcom Województwa Małopolskiego za  osiągnięte wyniki sportowe, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego, tj. dyscyplinach, które znajdowały się w programie Igrzysk Olimpijskich (letnich i zimowych) oraz Igrzysk Paraolimpijskich (letnich i zimowych), w momencie zdobywania przez zawodnika wyniku sportowego.

Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z treścią w/w Uchwały i z przedmiotowym regulaminem. Dokumenty dostępne są także na stronie: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/sport/stypendia-sportowe/fundusz-stypendialny-im-stefana-kaplaniaka

Paragraf 4 ust.7 przedmiotowego Regulaminu wskazuje, iż: „Wniosek o przyznanie stypendium sportowego pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka” należy złożyć w departamencie właściwym ds. sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym stypendium ma być wypłacone.”

Przypominam równocześnie, iż dopuszcza się składanie wniosków w następujący sposób:
1)    za pośrednictwem poczty – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2)    na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego:
a)      w Krakowie przy ul. Racławickiej 56,
b)      w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego:
·  w Miechowie – ul. Warszawska 10,
·  w Nowym Targu – al. Tysiąclecia 44,
·  w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52,
·  w Oświęcimiu – ul. Górnickiego 1,
·  w Tarnowie – al. Solidarności 5-9,
·  w Zakopanym – ul. Kościeliska 7,
z dopiskiem na kopercie: Stypendia sportowe pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka”.
Wszelkie informacje w sprawie dostępne są także pod nr tel. 12 379 60 53.